Герб України

             МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

 

                            Н А К А З

 

                        18.10.2005  N 745

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      27 жовтня 2005 р.

                                      за N 1285/11565

 

 

               Про впорядкування умов оплати праці       працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки    

     На виконання   постанов   Кабінету   Міністрів   України  від 30.08.2002 N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі  Єдиної  тарифної  сітки  розрядів  і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"   (із   змінами)   і   від   22.08.2005   N   790 ( 790-2005-п ) "Про внесення змін та визнання такими,  що втратили чинність,  деяких  постанов  Кабінету  Міністрів  України з питань оплати праці працівників установ,  закладів та організацій окремих галузей  бюджетної  сфери"  (із  змінами) та з метою упорядкування умов оплати  праці  працівників  бюджетних  установ,  закладів  та організацій культури Н А К А З У Ю:

       1. Затвердити:

     розміри посадових окладів (ставок заробітної плати)  керівних працівників,  художнього,  артистичного персоналу,  професіоналів, фахівців,  службовців,  робітників бюджетних установ,  закладів та організацій  культури,  визначені  на основі Єдиної тарифної сітки розрядів  і  коефіцієнтів  з  оплати  праці  працівників  установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери,  згідно з додатком 1;

     схеми тарифних    розрядів    посад    (професій)    керівних працівників,  художнього,  артистичного персоналу,  професіоналів, фахівців,  службовців,  робітників бюджетних установ,  закладів та організацій культури згідно з додатками 2-6;

     показники для   віднесення   бюджетних  установ,  закладів  і організацій культури до відповідних груп за оплатою праці керівних працівників згідно з додатками 7-11.  

     2. Установити:

     1) що  посадові  оклади  заступників   керівників   бюджетних установ,  закладів та організацій культури, заступників керівників структурних  підрозділів  цих  установ,  закладів  та  організацій встановлюються на   5-15  відсотків,  головних  бухгалтерів  -  на 10-30 відсотків,  помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника,  визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

     2) що працівникам установ,  закладів та організацій культури, які мають статус національних,  академічних може  зберігатися  при визначенні   максимальних   розмірів   посадових  окладів  (ставок заробітної   плати,   тарифних   ставок)   додатковий   коефіцієнт підвищення  посадових  окладів,  що  застосовувався для зазначених працівників згідно з чинним законодавством;

     3) надбавки працівникам:

     а) у  розмірі  до  50  відсотків  посадового  окладу  (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

     за високі досягнення у праці;

     за виконання  особливо   важливої   роботи   (на   строк   її виконання);

     за складність, напруженість у роботі.

     Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен  перевищувати  50  відсотків   посадового   окладу.   Таке обмеження  не  поширюється  на  працівників  національних закладів (установ).

     У разі  несвоєчасного  виконання  завдань,  погіршення якості роботи  і  порушення  трудової   дисципліни   зазначені   надбавки скасовуються або зменшуються;

     б) за почесні звання України,  СРСР,  союзних республік СРСР:

"народний"  - у розмірі 40 відсотків,  "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

     Надбавки  за  почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх  діяльність  за профілем збігається з наявним почесним званням.

За  наявності  двох  або  більше  звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.

     Відповідність  почесного звання профілю діяльності працівника на  займаній  посаді визначається керівником установи, закладу або організації культури;

     в)  за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської  - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської -  15,  двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

     Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

     4) доплати працівникам:

     а) у  розмірі  до  50  відсотків  посадового окладу (тарифної ставки):

     за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

     за суміщення професій (посад);

     за розширення   зони  обслуговування  або  збільшення  обсягу виконуваних робіт.

     Зазначені види  доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ,  закладів  та  організацій  культури,   їх   заступникам, керівникам   структурних  підрозділів  цих  установ,  закладів  та організацій, їх заступникам;

     б)  у  розмірі  до  40  відсотків  годинної  тарифної  ставки (посадового  окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

     в) за науковий ступінь:

     доктора  наук  - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

     кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

     Зазначені   доплати   встановлюються   працівникам,  якщо  їх діяльність  за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності   у   працівників   двох   наукових   ступенів   доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

     Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на  займаній  посаді визначається керівником установи, закладу або організації культури.

     Документи,   що   засвідчують  наявність  наукового  ступеня, повинні    відповідати    нормам    та    вимогам,    передбаченим законодавством;

     г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які  зайняті  прибиранням  туалетів,  -   у   розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

     5) водіям автотранспортних засобів:

     надбавки  за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I   класу   -   25   відсотків  установленої  тарифної  ставки  за відпрацьований час;

     доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.  

     3. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури  в  межах  фонду  заробітної   плати,   затвердженого   в кошторисах:

     а)   установлювати   працівникам  цих  установ,  закладів  та організацій  конкретні  розміри  посадових  окладів  та  доплат  і надбавок до них;

     б) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення,  у  сумі  не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

     в)  затверджувати  порядок  і розміри преміювання працівників відповідно  до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

     Преміювання   керівників  установ,  закладів  та  організацій культури,  їх  заступників,  установлення їм надбавок та доплат до посадових  окладів,  надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням  органу  вищого  рівня  у  межах наявних коштів на оплату праці.  

     4. У разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за  Єдиною  тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників  установ,  закладів  та  організацій  окремих  галузей бюджетної  сфери  збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій   працівників  (визначеними  без  урахування  підвищень, передбачених умовами    оплати     праці),     що     діяли     до 1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005  року,  чи  в  разі,  коли  вони зменшуються,    таким    категоріям   працівників   установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

     Працівникам,  яким  посадові  оклади  були збережені згідно з законодавством,  зберігаються  ці  розміри посадових окладів, якщо вони  перевищують  розміри  посадових окладів, визначені за новими умовами  оплати  праці,  і  не підвищуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати.  

     5. Умови   оплати    праці,    передбачені    цим    наказом, застосовуються   при   обчисленні   заробітної  плати  працівників бюджетних установ,  закладів та організацій культури незалежно від відомчого підпорядкування.  

     6. Оплата  праці  працівників,  посади  яких не визначені цим наказом,  здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.  

     7. Керівникам  бюджетних  установ,  закладів  та  організацій культури в межах затвердженого фонду заробітної  плати  встановити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, передбачених додатками 2-6.

     Уважати такими,  що  втратили  чинність,  накази Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 N 204 ( z0366-01 ) "Про впорядкування  умов  оплати  праці  працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури" (із змінами),  зареєстрований  у Міністерстві   юстиції  України  24.04.2001  за  N  366/5557,  від 16.01.2002 N  20  (  z0046-02  )  "Про  оплату  праці  працівників національних   закладів   культури   (мистецьких)"  (із  змінами), зареєстрований в  Міністерстві  юстиції  України   18.01.2002   за N 46/6334,  від  16.01.2002  N  19  ( z0045-02 ) "Про оплату праці працівників  національних   закладів   культури"   (із   змінами), зареєстрований в   Міністерстві   юстиції  України  18.01.2002  за N 45/6333,  від 10.02.2003 N 67 ( z0175-03  )  "Про  оплату  праці працівників  Національного  Києво-Печерського історико-культурного заповідника" (із змінами),  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2003   за   N   175/7496,   від   10.06.2002  N  366 ( z0511-02 )   "Про   оплату   праці   працівників   Національного заповідника   "Софія  Київська"  (із  змінами),  зареєстрований  в Міністерстві юстиції України 18.06.2002 за N 511/6799.  

     Ці умови застосовуються з 1 вересня 2005 року.  

     Контроль за виконанням наказу покласти на першого  заступника Міністра В.В.Корнієнка.  

     Міністр                                           І.Д.Ліховий

   ПОГОДЖЕНО:  

 Міністерство  праці та соціальної  політики

 Заступник Міністра                                    Н.І.Іванова  

 Міністерство  фінансів  України України

 Заступник Міністра                                  В.М.Матвійчук  

 Центральний комітет  профспілки працівників  культури України

 Голова                                             Л.Ф.Перелигіна                                          


Додаток 1                                       до наказу Міністерства                                       культури і туризму України                                       18.10.2005  N 745    

                             РОЗМІРИ            посадових окладів (ставок заробітної плати)           керівних працівників, художнього, артистичного          персоналу, професіоналів, фахівців, службовців,               робітників бюджетних установ, закладів            та організацій культури, визначені на основі           Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів            з оплати праці працівників установ, закладів           та організацій окремих галузей бюджетної сфери  

------------------------------------------------------------------

| Тарифні розряди |Тарифні коефіцієнти |Розміри посадових окладів|

|                 |                    |(ставок заробітної плати)|

|                 |                    |       працівників       |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|        1        |        1,00        |           332           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|        2        |        1,03        |           342           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|        3        |        1,06        |           352           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|        4        |        1,09        |           362           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|        5        |        1,12        |           372           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|        6        |        1,15        |           382           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|        7        |        1,18        |           392           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|        8        |        1,22        |           405           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|        9        |        1,31        |           435           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       10        |        1,40        |           465           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       11        |        1,50        |           498           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       12        |        1,61        |           535           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       13        |        1,72        |           571           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       14        |        1,84        |           611           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       15        |        1,97        |           654           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       16        |        2,11        |           701           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       17        |        2,26        |           750           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       18        |        2,37        |           787           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       19        |        2,49        |           827           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       20        |        2,61        |           867           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       21        |        2,74        |           910           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       22        |        2,88        |           956           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       23        |        3,02        |          1003           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       24        |        3,17        |          1052           |

|-----------------+--------------------+-------------------------|

|       25        |        3,35        |          1112           |

------------------------------------------------------------------

 

 Начальник управління з питань

 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко

 

 

                                      Додаток 2

                                      до наказу Міністерства

                                      культури і туризму України

                                      18.10.2005  N 745

 

 

                              СХЕМА

                 тарифних розрядів посад керівних

             працівників, художнього та артистичного

                        персоналу театрів

 

 

                                                         Таблиця 1

 

------------------------------------------------------------------

|      Посади      |               Тарифні розряди               |

|                  |---------------------------------------------|

|                  |  Національні,   |   Державні    | Державні  |

|                  |   академічні    |   обласні,    |  обласні  |

|                  | театри, театри  |  київські та  |пересувні, |

|                  | опери та балету |севастопольські|  міські   |

|                  |                 |міські драмати-| театри та |

|                  |                 | чні, музично- |  театри-  |

|                  |                 |  драматичні,  |  студії   |

|                  |                 |музичні театри,|           |

|                  |                 |ТЮГи та театри |           |

|                  |                 |    ляльок     |           |

|------------------+-----------------+---------------+-----------|

|        1         |        2        |       3       |     4     |

|----------------------------------------------------------------|

|                       Керівні працівники                       |

|----------------------------------------------------------------|

|Генеральний       |      12-13      |     11-12     |   10-12   |

|директор          |                 |               |           |

|(директор)        |                 |               |           |

|------------------+-----------------+---------------+-----------|

|Директор-         |      11-12      |     10-11     |    10     |

|розпорядник       |                 |               |           |

|------------------+-----------------+---------------+-----------|

|Директор          |      11-12      |     10-11     |    10     |

|комерційний       |                 |               |           |

|------------------+-----------------+---------------+-----------|

|Головний інженер  |      11-12      |     10-11     |    10     |

|------------------+-----------------+---------------+-----------|

|Начальники        |      9-10       |       9       |     9     |

|відділів, служб,  |                 |               |           |

|цехів з основних  |                 |               |           |

|видів діяльності  |                 |               |           |

|------------------+-----------------+---------------+-----------|

|Головний          |      9-10       |       9       |     9     |

|адміністратор     |                 |               |           |

|------------------+-----------------+---------------+-----------|

|Начальники інших  |       8-9       |      7-8      |    7-8    |

|відділів,         |                 |               |           |

|лабораторій,      |                 |               |           |

|дільниць, змін,   |                 |               |           |

|майстерень        |                 |               |           |

|------------------+-----------------+---------------+-----------|

|Начальник бюро    |       7-8       |       7       |     7     |

------------------------------------------------------------------

 

     1. Посадові оклади керівників театрів-студій вищих навчальних

закладів  мистецтва  і  культури встановлюються на рівні посадових

окладів директорів-розпорядників.

 

     2. Посадові  оклади  директорів  творчих  колективів у складі

театрів установлюються на 3 відсотки менше від  посадових  окладів

відповідних працівників.

 

------------------------------------------------------------------

|         1         |       2       |      3      |      4       |

|----------------------------------------------------------------|

|                       Художній персонал                        |

|----------------------------------------------------------------|

|Керівник художній  |     12-13     |    11-12    |    10-12     |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Головний режисер   |     12-13     |    11-12    |    10-12     |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Головні:           |     11-12     |    10-11    |    10-11     |

|балетмейстер,      |               |             |              |

|хормейстер,        |               |             |              |

|диригент, художник |               |             |              |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Режисер-           |     10-11     |     10      |      10      |

|постановник,       |               |             |              |

|балетмейстер-      |               |             |              |

|постановник,       |               |             |              |

|художник-          |               |             |              |

|постановник        |               |             |              |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Диригенти всіх     |     10-11     |     10      |      10      |

|категорій          |               |             |              |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Режисер,           |     8-10      |     7-9     |     7-8      |

|балетмейстер,      |               |             |              |

|хормейстер         |               |             |              |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Концертмейстер з   |     8-10      |     7-9     |     7-8      |

|класу вокалу       |               |             |              |

|(балету)           |               |             |              |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Керівник           |     8-10      |     7-9     |     7-8      |

|літературно-       |               |             |              |

|драматургічної     |               |             |              |

|частини            |               |             |              |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Керівник музичної  |     8-10      |     7-9     |     7-8      |

|частини            |               |             |              |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Художники всіх     |     7-10      |     6-9     |     6-8      |

|спеціальностей     |               |             |              |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Завідувач          |     8-10      |     7-9     |     7-8      |

|художньо-          |               |             |              |

|постановочної      |               |             |              |

|частини            |               |             |              |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Завідувач трупи    |     8-10      |     7-9     |     7-8      |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Помічники керівника|     8-10      |     7-9     |     7-8      |

|художнього         |               |             |              |

|(головних          |               |             |              |

|спеціалістів:      |               |             |              |

|режисера,          |               |             |              |

|диригента,         |               |             |              |

|балетмейстера,     |               |             |              |

|хормейстера)       |               |             |              |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Репетитор з балету |      8-9      |     7-8     |     6-7      |

|(вокалу)           |               |             |              |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Репетитор з техніки|      7-9      |     7-8     |     6-7      |

|мови               |               |             |              |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Помічники:         |      7-8      |     6-7     |      6       |

|режисера,          |               |             |              |

|диригента,         |               |             |              |

|балетмейстера,     |               |             |              |

|хормейстера,       |               |             |              |

|художника          |               |             |              |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Звукорежисер:      |      8-9      |     7-8     |     7-8      |

|вищої категорії    |               |             |              |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|I категорії        |      7-8      |     6-7     |     6-7      |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|II категорії       |       7       |      6      |      6       |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Звукооператор      |      7-8      |     6-7     |      6       |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Асистент режисера  |      7-8      |     6-7     |      6       |

|(балетмейстера,    |               |             |              |

|диригента,         |               |             |              |

|хормейстера)       |               |             |              |

|-------------------+---------------+-------------+--------------|

|Суфлер             |       7       |      6      |      6       |

------------------------------------------------------------------

 

     1. Посадові оклади керівників художніх,  головних: режисерів,

диригентів,  балетмейстерів,  хормейстерів,   художників   творчих

колективів у складі театрів установлюються на 3 відсотки менше від

посадових окладів відповідних працівників.

 

     2. Посадові оклади художнього персоналу театрів-студій  вищих

навчальних  закладів  мистецтва і культури встановлюються на рівні

посадових окладів аналогічних категорій  працівників  відповідного

жанру.

 

------------------------------------------------------------------

|          1          |      2       |      3      |      4      |

|----------------------------------------------------------------|

|                      Артистичний персонал                      |

|----------------------------------------------------------------|

|Артисти - провідні   |    11-13     |    10-12    |    9-11     |

|майстри сцени        |              |             |             |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|Артисти-вокалісти    |    10-12     |    9-11     |    8-10     |

|(солісти):           |              |             |             |

|вищої категорії      |              |             |             |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|I категорії          |     9-11     |    8-10     |     7-9     |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|II категорії         |     8-10     |     7-9     |     6-8     |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|Артисти (театру      |    10-12     |    9-11     |    8-10     |

|драми, юного         |              |             |             |

|глядача),            |              |             |             |

|артисти-ляльководи   |              |             |             |

|театру ляльок:       |              |             |             |

|вищої категорії      |              |             |             |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|I категорії          |     9-11     |    8-10     |     7-9     |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|II категорії         |     8-10     |     7-9     |     6-8     |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|Артисти балету:      |    10-12     |    9-11     |    8-10     |

|вищої категорії      |              |             |             |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|I категорії          |     9-11     |    8-10     |     7-9     |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|II категорії         |     8-10     |     7-9     |     6-8     |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|Артисти оркестру:    |    10-12     |    9-11     |    8-10     |

|вищої категорії      |              |             |             |

|(солісти,            |              |             |             |

|концертмейстери)     |              |             |             |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|I категорії          |     9-11     |    8-10     |     7-9     |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|II категорії         |     8-10     |     7-9     |     6-8     |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|Артисти хору:        |     9-11     |    8-10     |     7-9     |

|вищої категорії      |              |             |             |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|I категорії          |     8-10     |     7-9     |     6-8     |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|II категорії         |     7-9      |     6-8     |     6-7     |

|---------------------+--------------+-------------+-------------|

|Артисти допоміжного  |     6-8      |     6-7     |     5-6     |

|складу               |              |             |             |

------------------------------------------------------------------

 

     1. У театрах,  у яких трупа складається з труп різних жанрів,

посадові   оклади   працівникам   установлюються    в    розмірах,

передбачених для артистів відповідних жанрів.

 

     2. Посадові   оклади  артистичного  персоналу  театрів-студій

вищих навчальних закладів мистецтва і  культури  встановлюються  в

розмірах, передбачених для артистів відповідних жанрів.

 

СХЕМА
             працівників, художнього та артистичного
                 персоналу концертних організацій
 
 
                                                        Таблиця 2
 
------------------------------------------------------------------
|     Посади      |               Тарифні розряди                |
|                 |----------------------------------------------|
|                 |  Концертні організації, художні колективи,   |
|                 |                концертні зали                |
|                 |----------------------------------------------|
|                 |  Національні,   |Республікансь- |  Міського  |
|                 |   державного    | кого (Автоном-|підпорядку- |
|                 | підпорядкування |ної Республіки |   вання    |
|                 |                 |    Крим),     |            |
|                 |                 |   обласного   |            |
|                 |                 |підпорядкуван- |            |
|                 |                 |ня, міст Києва,|            |
|                 |                 |  Севастополя  |            |
|-----------------+-----------------+---------------+------------|
|        1        |        2        |       3       |     4      |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Керівні працівники                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний      |      12-13      |     11-12     |   10-12    |
|директор         |                 |               |            |
|(директор)       |                 |               |            |
|-----------------+-----------------+---------------+------------|
|Директор-        |      11-12      |     10-11     |     10     |
|розпорядник      |                 |               |            |
|-----------------+-----------------+---------------+------------|
|Директор         |      11-12      |     10-11     |     10     |
|комерційний      |                 |               |            |
|-----------------+-----------------+---------------+------------|
|Головний інженер |      11-12      |     10-11     |     10     |
|-----------------+-----------------+---------------+------------|
|Начальники       |      9-10       |       9       |     9      |
|відділів (служб, |                 |               |            |
|цехів) з основних|                 |               |            |
|видів діяльності |                 |               |            |
|-----------------+-----------------+---------------+------------|
|Головний         |      9-10       |       9       |     9      |
|адміністратор    |                 |               |            |
|-----------------+-----------------+---------------+------------|
|Начальники інших |       8-9       |      7-8      |    7-8     |
|відділів,        |                 |               |            |
|лабораторій,     |                 |               |            |
|дільниць, змін,  |                 |               |            |
|майстерень       |                 |               |            |
|-----------------+-----------------+---------------+------------|
|Начальник бюро   |       7-8       |       7       |     -      |
|(сектору)        |                 |               |            |
------------------------------------------------------------------
 
     1. Посадові  оклади  директорів  творчих  колективів у складі
концертних організацій установлюються  на  3  відсотки  менше  від
посадових окладів відповідних працівників.
 
     2. Колективи,  які не мають свого приміщення, посади головних
інженерів не вводять.
 
------------------------------------------------------------------
|         1          |        2        |     3      |     4      |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Художній персонал                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівник художній   |      12-13      |   11-12    |   10-12    |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Головний режисер    |      12-13      |   11-12    |   10-12    |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Головні:            |      11-12      |   10-11    |   10-11    |
|балетмейстер,       |                 |            |            |
|хормейстер,         |                 |            |            |
|диригент, художник  |                 |            |            |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Режисер-постановник,|      10-11      |     10     |     10     |
|балетмейстер-       |                 |            |            |
|постановник,        |                 |            |            |
|художник-постановник|                 |            |            |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Диригенти всіх      |      10-11      |     10     |     10     |
|категорій           |                 |            |            |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Режисер, режисер    |      8-10       |    7-9     |    7-8     |
|театралізованих     |                 |            |            |
|заходів та свят     |                 |            |            |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Хормейстер,         |      8-10       |    7-9     |    7-8     |
|балетмейстер        |                 |            |            |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Художники всіх      |      7-10       |    6-9     |    6-8     |
|спеціальностей      |                 |            |            |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Керівник            |      8-10       |    7-9     |    7-8     |
|літературно-        |                 |            |            |
|драматургічної      |                 |            |            |
|частини             |                 |            |            |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Завідувач           |      8-10       |    7-9     |    7-8     |
|художньо-           |                 |            |            |
|постановочної       |                 |            |            |
|частини             |                 |            |            |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Керівник музичної   |      8-10       |    7-9     |    7-8     |
|частини             |                 |            |            |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Помічники керівника |      8-10       |    7-9     |    7-8     |
|художнього (головних|                 |            |            |
|спеціалістів:       |                 |            |            |
|режисера, диригента,|                 |            |            |
|балетмейстера,      |                 |            |            |
|хормейстера)        |                 |            |            |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Концертмейстер з    |      8-10       |    7-9     |    7-8     |
|класу вокалу        |                 |            |            |
|(балету)            |                 |            |            |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Репетитор з вокалу  |       8-9       |    7-8     |    6-7     |
|(балету, техніки    |                 |            |            |
|мови)               |                 |            |            |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Асистент диригента  |       7-9       |    7-8     |    6-7     |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Асистент режисера   |       7-8       |    6-7     |     6      |
|(хормейстера,       |                 |            |            |
|балетмейстера)      |                 |            |            |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Звукорежисер:       |       8-9       |    7-8     |    7-8     |
|вищої категорії     |                 |            |            |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|I категорії         |       7-8       |    6-7     |    6-7     |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|II категорії        |        7        |     6      |     6      |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Звукооператор       |       7-8       |    6-7     |     6      |
|--------------------+-----------------+------------+------------|
|Помічники:          |       7-8       |    6-7     |     6      |
|диригента,          |                 |            |            |
|хормейстера,        |                 |            |            |
|балетмейстера       |                 |            |            |
------------------------------------------------------------------
 
     Посадові оклади  керівників  художніх,  головних:  режисерів,
диригентів,  балетмейстерів,  хормейстерів,   художників   творчих
колективів у   складі  концертних  організацій  установлюються  на
3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.
 
------------------------------------------------------------------
|          1           |        2        |     3     |     4     |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Артистичний персонал                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Артисти-вокалісти     |      11-13      |   10-12   |   9-11    |
|(солісти, оперні,     |                 |           |           |
|камерні,              |                 |           |           |
|солісти-бандуристи):  |                 |           |           |
|провідні майстри сцени|                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|вищої категорії       |      10-12      |   9-11    |   8-10    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |      9-11       |   8-10    |    7-9    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |      8-10       |    7-9    |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти-солісти-      |      10-12      |   9-11    |   8-10    |
|інструменталісти;     |                 |           |           |
|бандуристи-           |                 |           |           |
|інструменталісти:     |                 |           |           |
|вищої категорії       |                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |      9-11       |   8-10    |    7-9    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |      8-10       |    7-9    |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти балету        |      9-11       |   8-10    |    7-9    |
|(солісти):            |                 |           |           |
|вищої категорії       |                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |      8-10       |    7-9    |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |       7-9       |    6-8    |    6-7    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти-вокалісти     |      9-11       |   8-10    |    7-9    |
|(солісти, музичної    |                 |           |           |
|комедії, естради):    |                 |           |           |
|вищої категорії       |                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |      8-10       |    7-9    |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |       7-9       |    6-8    |    6-7    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти, що ведуть    |      8-10       |    7-9    |    6-8    |
|концерти:             |                 |           |           |
|вищої категорії       |                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |       7-9       |    6-8    |    6-7    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |       6-8       |    6-7    |     6     |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти               |      9-11       |   8-10    |    7-9    |
|естрадно-спортивного, |                 |           |           |
|ілюзійного та інших   |                 |           |           |
|оригінальних естрадних|                 |           |           |
|жанрів:               |                 |           |           |
|вищої категорії       |                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |      8-10       |    7-9    |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |       7-9       |    6-8    |    6-7    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Лектори (музикознавці,|      9-11       |   8-10    |    7-9    |
|мистецтвознавці):     |                 |           |           |
|вищої категорії       |                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |      8-10       |    7-9    |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |       7-9       |    6-8    |    6-7    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти симфонічного  |      10-12      |   9-11    |   8-10    |
|(камерного) оркестру: |                 |           |           |
|вищої категорії       |                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |      9-11       |   8-10    |    7-9    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |      8-10       |    7-9    |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти               |      9-11       |   8-10    |    7-9    |
|естрадно-симфонічного |                 |           |           |
|оркестру:             |                 |           |           |
|вищої категорії       |                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |      8-10       |    7-9    |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |       7-9       |    6-8    |    6-7    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти духового      |     9-11        |    8-10   |    7-9    |
|оркестру:             |                 |           |           |
|вищої категорії       |                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |     8-10        |     7-9   |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |      7-9        |     6-8   |    6-7    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти оркестру      |     9-11        |    8-10   |    7-9    |
|(ансамблю) народних   |                 |           |           |
|інструментів:         |                 |           |           |
|вищої категорії       |                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |     8-10        |    7-9    |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |      7-9        |    6-8    |    6-7    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти хорового      |     10-12       |    9-11   |   8-10    |
|колективу             |                 |           |           |
|(академічного):       |                 |           |           |
|вищої категорії       |                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |     9-11        |    8-10   |    7-9    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |     8-10        |     7-9   |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти народного     |     9-11        |    8-10   |    7-9    |
|хору, хору ансамблю   |                 |           |           |
|пісні й танцю:        |                 |           |           |
|вищої категорії       |                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |     8-10        |     7-9   |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |      7-9        |     6-8   |    6-7    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти танцювального |     9-11        |    8-10   |    7-9    |
|колективу, балету     |                 |           |           |
|ансамблю пісні й      |                 |           |           |
|танцю: вищої категорії|                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |     8-10        |     7-9   |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |      7-9        |     6-8   |    6-7    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти камерного     |     10-12       |    9-11   |   8-10    |
|ансамблю              |                 |           |           |
|(академічного):       |                 |           |           |
|вищої категорії       |                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |     9-11        |    8-10   |    7-9    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |     8-10        |     7-9   |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Акомпаніатори,        |     9-11        |    8-10   |    7-9    |
|концертмейстери:      |                 |           |           |
|вищої категорії       |                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |     8-10        |     7-9   |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |      7-9        |     6-8   |    6-7    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти розмовного    |     9-11        |    8-10   |    7-9    |
|жанру: вищої категорії|                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |     8-10        |     7-9   |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |      7-9        |     6-8   |    6-7    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти естрадного    |     9-11        |    8-10   |    7-9    |
|оркестру (ансамблю):  |                 |           |           |
|вищої категорії       |                 |           |           |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|I категорії           |     8-10        |     7-9   |    6-8    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|II категорії          |      7-9        |     6-8   |    6-7    |
|----------------------+-----------------+-----------+-----------|
|Артисти допоміжного   |      6-8        |     6-7   |    5-6    |
|складу                |                 |           |           |
------------------------------------------------------------------
 
     Посадові оклади    артистів     оркестрів     і     ансамблів
культурно-освітніх   закладів,   об'єднань   музичних   ансамблів,
кінотеатрів,  ресторанів і бюро побутових послуг установлюються  в
розмірах,   передбачених   для   артистів  естрадних  оркестрів  і
ансамблів, які мають відповідну кваліфікаційну категорію.
 
 
                              СХЕМА
                 тарифних розрядів посад керівних
              працівників музеїв, закладів музейного
                     типу, виставок, панорам
 
 
                                                        Таблиця 3
 
------------------------------------------------------------------
|      Посади      | Тарифні розряди відповідно до груп музеїв,  |
|                  | закладів музейного типу, виставок, панорам  |
|                  |---------------------------------------------|
|                  |Національні, I |    II    |   III   |   IV   |
|------------------+---------------+----------+---------+--------|
|        1         |       2       |    3     |    4    |   5    |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Керівні працівники                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний       |     12-13     |  11-12   |  10-11  |  9-10  |
|директор          |               |          |         |        |
|(директор)        |               |          |         |        |
|------------------+---------------+----------+---------+--------|
|Завідувач філіалу |     11-12     |  10-11   |  9-10   |   -    |
|музею             |               |          |         |        |
|------------------+---------------+----------+---------+--------|
|Головний зберігач |     11-12     |  10-11   |  9-10   |   9    |
|фондів            |               |          |         |        |
|------------------+---------------+----------+---------+--------|
|Головні: художник,|     11-12     |  10-11   |  9-10   |   9    |
|архітектор,       |               |          |         |        |
|інженер           |               |          |         |        |
|------------------+---------------+----------+---------+--------|
|Учений секретар   |     10-11     |   9-10   |    -    |   -    |
|------------------+---------------+----------+---------+--------|
|Завідувачі:       |     10-11     |   8-10   |   7-9   |  7-8   |
|відділу           |               |          |         |        |
|реставрації,      |               |          |         |        |
|реставраційної    |               |          |         |        |
|майстерні         |               |          |         |        |
|------------------+---------------+----------+---------+--------|
|Начальник         |     9-11      |   8-10   |   7-9   |  7-8   |
|(завідувач)       |               |          |         |        |
|відділу з         |               |          |         |        |
|основного виду    |               |          |         |        |
|діяльності        |               |          |         |        |
|------------------+---------------+----------+---------+--------|
|Начальник         |     8-10      |   7-9    |   7-8   |   7    |
|(завідувач) іншого|               |          |         |        |
|відділу           |               |          |         |        |
|------------------+---------------+----------+---------+--------|
|Завідувач виставки|     8-10      |   7-9    |   7-8   |   7    |
|(пересувної)      |               |          |         |        |
|------------------+---------------+----------+---------+--------|
|Завідувач         |     8-10      |   7-9    |   7-8   |   7    |
|лабораторії       |               |          |         |        |
|------------------+---------------+----------+---------+--------|
|Завідувач сектору |      7-9      |   7-8    |    7    |   7    |
------------------------------------------------------------------
 
     1. Посадові оклади керівників установ з обсягами роботи нижче
показників  IV  групи  установлюються  на   10   відсотків   нижче
відповідної категорії  працівників  цих  закладів,  що належать до
IV групи за оплатою праці.
 
     2. Посадові оклади завідувачів  музеїв,  яким  надано  статус
"народних",   установлюються  на  10  відсотків  менше  завідувача
музейного відділу закладу,  що належить до  IV  групи  за  оплатою
праці.
 
     3. Посадові оклади  завідувачів  музеїв  на  правах  відділів
установлюються   на   5   відсотків  вище  від  посадових  окладів
завідувачів  відділів  з  основних  видів  діяльності  відповідної
категорії.
 
     4. Посадові   оклади   директорів   державних    заповідників
установлюються   на  10  відсотків  вище  від  посадових  окладів,
передбачених для керівників відповідних закладів,  що належать  до
I групи за оплатою праці.
 
     5. Посадові    оклади    інших    працівників    заповідників
установлюються на рівні посадових окладів аналогічних  працівників
закладів, що належать до I групи за оплатою праці.
 
 
                              СХЕМА
                 тарифних розрядів посад керівних
              працівників бібліотек, централізованих
                       бібліотечних систем
 
 
                                                        Таблиця 4
 
------------------------------------------------------------------
|     Посади      |Тарифні розряди відповідно до груп бібліотек, |
|                 |   централізованих бібліотечних систем (їх    |
|                 |                  філіалів)                   |
|-----------------+----------------------------------------------|
|                 |Національні, I|    II    |   III    |   IV    |
|-----------------+--------------+----------+----------+---------|
|        1        |      2       |    3     |    4     |    5    |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Керівні працівники                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний      |    12-13     |  11-12   |  10-11   |  9-10   |
|директор         |              |          |          |         |
|(директор)       |              |          |          |         |
|бібліотеки,      |              |          |          |         |
|централізованої  |              |          |          |         |
|бібліотечної     |              |          |          |         |
|системи          |              |          |          |         |
|-----------------+--------------+----------+----------+---------|
|Завідувач        |    11-12     |  10-11   |   9-10   |    9    |
|бібліотеки       |              |          |          |         |
|-----------------+--------------+----------+----------+---------|
|Завідувач філіалу|    11-12     |  10-11   |   9-10   |    9    |
|бібліотеки,      |              |          |          |         |
|централізованої  |              |          |          |         |
|бібліотечної     |              |          |          |         |
|системи          |              |          |          |         |
|-----------------+--------------+----------+----------+---------|
|Учений секретар  |    10-11     |   9-10   |    -     |    -    |
|-----------------+--------------+----------+----------+---------|
|Начальники       |     9-11     |   8-10   |   7-9    |   7-8   |
|(завідувачі)     |              |          |          |         |
|відділів з       |              |          |          |         |
|основних видів   |              |          |          |         |
|діяльності       |              |          |          |         |
|-----------------+--------------+----------+----------+---------|
|Начальники       |     8-10     |   7-9    |   7-8    |    7    |
|(завідувачі)     |              |          |          |         |
|інших відділів   |              |          |          |         |
|-----------------+--------------+----------+----------+---------|
|Завідувачі       |     8-10     |   7-9    |   7-8    |    7    |
|секторів з       |              |          |          |         |
|основних видів   |              |          |          |         |
|діяльності       |              |          |          |         |
|-----------------+--------------+----------+----------+---------|
|Завідувачі інших |     7-9      |   7-8    |    7     |    7    |
|секторів (служб) |              |          |          |         |
|-----------------+--------------+----------+----------+---------|
|Головні:         |     8-10     |   7-9    |   7-8    |    -    |
|бібліотекар      |              |          |          |         |
|бібліограф       |              |          |          |         |
|методист         |              |          |          |         |
|-----------------+--------------+----------+----------+---------|
|Головний інженер |    11-12     |  10-11   |   9-10   |    -    |
------------------------------------------------------------------
 
     1. Посадові оклади керівників установ з обсягом роботи  нижче
показників IV групи встановлюються на 10 відсотків нижче посадових
окладів, передбачених для аналогічних працівників IV групи.
 
     2. У  бібліотеках  з   обсягом   роботи   нижче   показників,
передбачених   для   бібліотек   IV   групи,  які  є  структурними
підрозділами  установи,  підприємства  або  організації,  посадові
оклади  завідувачів  установлюються  на  рівні  посадових  окладів
бібліотекарів  відповідної  категорії,  передбачених  у  табл.   1
додатка 3.
 
 
                              СХЕМА
           тарифних розрядів посад керівних працівників
          клубних закладів, центрів культури і дозвілля,
         центрів дозвілля, парків культури і відпочинку,
              зоопарків, науково-методичних центрів,
            організаційно-методичних центрів, будинків
                        народної творчості
 
 
                                                        Таблиця 5
 
------------------------------------------------------------------
|       Посади        |    Тарифні розряди відповідно до груп    |
|                     |                 закладів                 |
|                     |------------------------------------------|
|                     |    I    |    II    |   III   |    IV     |
|---------------------+---------+----------+---------+-----------|
|          1          |    2    |    3     |    4    |     5     |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Керівні працівники                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор (завідувач) |  11-12  |  10-11   |  9-10   |     9     |
|---------------------+---------+----------+---------+-----------|
|Головні: режисер,    |  10-11  |   9-10   |    9    |     9     |
|балетмейстер,        |         |          |         |           |
|художник, хормейстер,|         |          |         |           |
|диригент             |         |          |         |           |
|---------------------+---------+----------+---------+-----------|
|Головний інженер     |  10-11  |   9-10   |    9    |     9     |
|---------------------+---------+----------+---------+-----------|
|Головний             |  10-11  |   9-10   |   8-9   |    7-8    |
|адміністратор        |         |          |         |           |
|---------------------+---------+----------+---------+-----------|
|Завідувачі: філіалу, |  10-11  |   9-10   |    9    |     9     |
|центру (молодіжного) |         |          |         |           |
|---------------------+---------+----------+---------+-----------|
|Начальники           |  10-11  |   9-10   |   8-9   |    7-8    |
|(завідувачі) відділів|         |          |         |           |
|з основних видів     |         |          |         |           |
|діяльності           |         |          |         |           |
|---------------------+---------+----------+---------+-----------|
|Завідувач виставки   |  10-11  |   9-10   |   8-9   |    7-8    |
|(зоологічної         |         |          |         |           |
|пересувної)          |         |          |         |           |
|---------------------+---------+----------+---------+-----------|
|Начальники           |  9-10   |   8-9    |   7-8   |     7     |
|(завідувачі) секторів|         |          |         |           |
|з основного виду     |         |          |         |           |
|діяльності, об'єктів |         |          |         |           |
|дозвілля             |         |          |         |           |
|---------------------+---------+----------+---------+-----------|
|Начальники           |  9-10   |   8-9    |   7-8   |     7     |
|(завідувачі): інших  |         |          |         |           |
|відділів, майстерні  |         |          |         |           |
|(художньо-оформлюва- |         |          |         |           |
|льної, виробничої),  |         |          |         |           |
|лабораторії          |         |          |         |           |
|---------------------+---------+----------+---------+-----------|
|Начальники           |   8-9   |   7-8    |    7    |     7     |
|(завідувачі) інших   |         |          |         |           |
|секторів             |         |          |         |           |
------------------------------------------------------------------
 
     1. Для працівників районних будинків  культури  з  методичною
службою,   районних  організаційно-методичних  центрів  або  інших
методичних служб,  що працюють на село, можуть надаватися надбавки
в  розмірі  до  20  відсотків  від  місячного посадового окладу за
рахунок коштів місцевого бюджету.
 
     2. Тарифні розряди завідувачів атракціонів  установлюються  з
урахуванням груп технічної складності атракціонів:
     I група - 9-й тарифний розряд;
     II група - 8-й тарифний розряд;
     III група - 7-й тарифний розряд.
 
     3. Групи  технічної  складності  атракціонів   установлюються
Міністерством культури і туризму України.
 
     4. Посадові оклади керівників стаціонарних клубних закладів з
обсягом роботи нижче  показників  IV  групи,  а  також  пересувних
(автобусів, агітпоїздів тощо) установлюються на 10 відсотків нижче
від посадових окладів,  передбачених для  аналогічних  працівників
закладів IV групи.
 
     5. Керівникам  районних (міських) науково-методичних центрів,
організаційно-методичних    центрів    народної    творчості     і
культурно-освітньої роботи встановлюється 9-й тарифний розряд.
 
 
                              СХЕМА
           тарифних розрядів посад керівних працівників
         театрально-концертних і спортивно-видовищних кас
 
 
                                                         Таблиця 6
 
------------------------------------------------------------------
|         Посади           | Тарифні розряди відповідно до груп  |
|                          |-------------------------------------|
|                          |     I      |     II     |    III    |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|Директор                  |     10     |     9      |     8     |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|Начальники відділів з     |     9      |     8      |     7     |
|основних видів діяльності |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|Начальники інших відділів |     8      |     7      |     6     |
------------------------------------------------------------------
 
 
                              СХЕМА
               тарифних розрядів посад працівників
              централізованих бухгалтерій створених
              при органах виконавчої влади та інших
                     установах і організаціях
 
 
                                                         Таблиця 7
 
------------------------------------------------------------------
|                      Посади                     |   Тарифні    |
|                                                 |   розряди    |
|-------------------------------------------------+--------------|
|                        1                        |      2       |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Міністерство культури Автономної Республіки Крим:|              |
|    головний бухгалтер                           |     8-11     |
|    керівник групи обліку                        |     7-10     |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Відділи культури обласних, Київської і           |              |
|Севастопольської міських державних адміністрацій:|              |
|області поза групою, м. Київ:                    |              |
|     головний бухгалтер                          |     8-12     |
|     керівник групи обліку                       |     8-10     |
|області першої та другої групи, м. Севастополь:  |              |
|     головний бухгалтер                          |     8-11     |
|     керівник групи обліку                       |     7-10     |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Міські відділи культури виконавчих органів       |              |
|міських рад:                                     |              |
|у містах із чисельністю населення                |              |
|понад 1 млн. чол.:                               |              |
|     головний бухгалтер                          |     8-11     |
|     керівник групи обліку                       |     7-10     |
|у містах поза групою:                            |              |
|     головний бухгалтер                          |     7-10     |
|     керівник групи обліку                       |     6-9      |
|у містах першої групи:                           |              |
|     головний бухгалтер                          |     6-10     |
|     керівник групи обліку                       |     6-8      |
|у містах другої групи:                           |              |
|     головний бухгалтер                          |     6-10     |
|     керівник групи обліку                       |     6-8      |
|у містах третьої групи:                          |              |
|     головний бухгалтер                          |     6-10     |
|     керівник групи обліку                       |     6-7      |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Відділи культури районних державних              |              |
|адміністрацій, виконавчі апарати районних рад:   |              |
|    головний бухгалтер                           |     6-10     |
|    керівник групи обліку                        |     6-8      |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Відділи культури виконавчих органів міських      |              |
|(міста, що не належать до груп з оплати праці    |              |
|працівників), селищних і сільських рад:          |              |
|    головний бухгалтер                           |     6-10     |
|    керівник групи обліку                        |     6-8      |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Заклади культури:                                |     7-12     |
|    головний бухгалтер                           |     6-9      |
|    керівник групи обліку                        |              |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління з питань
 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко
 
 
                                      Додаток 3
                                      до наказу Міністерства
                                      культури і туризму України
                                      18.10.2005  N 745
 
 
                              СХЕМА
                тарифних розрядів посад (професій)
            професіоналів, фахівців, керівників інших
                структурних підрозділів, технічних
                 службовців і робітників культури
 
 
                                                        Таблиця 1
 
------------------------------------------------------------------
|                   Посади                    | Тарифні розряди  |
|---------------------------------------------+------------------|
|                      1                      |        2         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Художники-реставратори:                      |       8-10       |
|вищої категорії                              |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|I категорії                                  |       7-9        |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії                                 |       6-8        |
|---------------------------------------------+------------------|
|III категорії                                |       6-7        |
|---------------------------------------------+------------------|
|Реставратори всіх спеціальностей             |        6         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Керівник художній                            |       8-10       |
|---------------------------------------------+------------------|
|Провідний науковий співробітник              |       9-11       |
|---------------------------------------------+------------------|
|Старший науковий співробітник                |       9-10       |
|---------------------------------------------+------------------|
|Науковий співробітник                        |       8-9        |
|---------------------------------------------+------------------|
|Молодший науковий співробітник               |        8         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів:    |       8-9        |
|провідні                                     |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|I категорії                                  |       7-8        |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії                                 |       6-7        |
|---------------------------------------------+------------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів     |        6         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Бібліотекарі, бібліографи, методисти,        |       8-9        |
|редактори, художники:                        |                  |
|провідні                                     |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|I категорії                                  |       7-8        |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії                                 |        7         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, |        6         |
|художник                                     |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Інструктор                                   |       6-7        |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач частини (художньої)                |        8         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, |        8         |
|художник-постановник, артист                 |                  |
|(у культурно-освітніх закладах)              |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Керівники: студій, колективів (за видами     |       6-8        |
|мистецтва і народної творчості), музичної    |                  |
|частини дискотеки, гуртків, самодіяльних     |                  |
|об'єднань (клубів за інтересами)             |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Акомпаніатори, концертмейстери:              |       7-8        |
|I категорії                                  |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії                                 |       6-7        |
|---------------------------------------------+------------------|
|Акомпаніатори, концертмейстери               |        6         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Керівники: колективу (театрального,          |       6-8        |
|самодіяльного); самодіяльного об'єднання     |                  |
|прикладного та декоративного мистецтва;      |                  |
|студії за видами мистецтва та художньої      |                  |
|творчості, любительського об'єднання,        |                  |
|клубу за інтересами; танцювального           |                  |
|колективу; хору (фольклорного ансамблю);     |                  |
|оркестру (ансамблю) духових інструментів;    |                  |
|оркестру (ансамблю, фольклорного             |                  |
|ансамблю) народних інструментів              |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Культорганізатори, розпорядники танцювальних |       6-8        |
|вечорів, ведучі дискотек:                    |                  |
|I категорії                                  |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії                                 |        7         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Культорганізатори, розпорядники танцювальних |        6         |
|вечорів, ведучі дискотек                     |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Організатор екскурсій:                       |       7-8        |
|I категорії                                  |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії                                 |       6-7        |
|---------------------------------------------+------------------|
|Організатор екскурсій                        |        6         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Асистенти: режисера, хормейстера, диригента, |        6         |
|балетмейстера                                |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Старший адміністратор                        |       5-6        |
|---------------------------------------------+------------------|
|Адміністратор                                |       4-5        |
|---------------------------------------------+------------------|
|Старший музейний доглядач                    |        4         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Музейний доглядач                            |       1-3        |
|---------------------------------------------+------------------|
|Освітлювач (який веде розробку схем          |       4-5        |
|освітлення)                                  |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Уніформіст                                   |       3-5        |
|---------------------------------------------+------------------|
|Провідний лікар ветеринарної медицини        |       12         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Лікар ветеринарної медицини I категорії      |       11         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Лікар ветеринарної медицини II категорії     |       10         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Лікар ветеринарної медицини                  |        9         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Фельдшер (технік) ветеринарної медицини      |        9         |
|I категорії                                  |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Фельдшер (технік) ветеринарної медицини      |        8         |
|II категорії                                 |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Фельдшер (технік) ветеринарної медицини      |        7         |
------------------------------------------------------------------
 
     Примітки:
     1. Посадові оклади режисерів,  балетмейстерів,  хормейстерів,
диригентів,  керівників  студій  за  видами  мистецтв  і  народної
творчості,  самодіяльних колективів,  які мають звання "народний",
"зразковий",   лауреатів   міжнародних,  всеукраїнських,  обласних
конкурсів підвищуються на 10 відсотків.
     2. Оплата  праці  керівників гуртків,  студій і колективів за
видами мистецтва і народної творчості,  у  тому  числі  які  мають
звання   "народний",    "зразковий",     лауреатів    міжнародних,
всеукраїнських,  обласних  конкурсів,  лекторів   (екскурсоводів),
акомпаніаторів, концертмейстерів може провадитись як за посадовими
окладами,  так  і  за  погодинними   ставками.   Посадові   оклади
акомпаніаторам,    концертмейстерам,    лекторам   (екскурсоводам)
установлюються за 4 години  роботи  в  день,  керівникам  гуртків,
студій та колективів за видами мистецтва і народної творчості - за
3 години роботи в день.
     3. Лекторам   (екскурсоводам),   які  здійснюють  екскурсійне
обслуговування у  печерах,  катакомбах,  підземних  лабіринтах  та
інших аналогічних   об'єктах,   посадові  оклади  підвищуються  на
10 відсотків.
 
 
                              СХЕМА
              тарифних розрядів посад професіоналів,
              фахівців, керівників інших структурних
               підрозділів і технічних службовців,
              загальних для всіх бюджетних установ,
                 закладів та організацій культури
 
 
                                                        Таблиця 2
 
------------------------------------------------------------------
|                     Посади                     |Тарифні розряди|
|------------------------------------------------+---------------|
|                       1                        |       2       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Провідні професіонали: конструктор,             |     7-10      |
|інженер-технолог, інженер, інженер-електронік,  |               |
|інженер-програміст, архітектор, математик,      |               |
|художник-конструктор (дизайнер), економіст,     |               |
|юрисконсульт, соціолог, психолог, бухгалтер (з  |               |
|дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор,       |               |
|механік, енергетик, проектувальник, іхтіолог,   |               |
|лектор, палеограф, археограф, гід-перекладач,   |               |
|перекладач, інструктор з протипожежної          |               |
|профілактики та інші                            |               |
|------------------------------------------------+---------------|
|Професіонали і фахівці: конструктор,            |               |
|інженер-технолог, інженер, інженер-електронік,  |               |
|інженер-програміст, архітектор, математик,      |               |
|художник-конструктор (дизайнер), економіст,     |               |
|юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер (з  |               |
|дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор,       |               |
|механік, енергетик, проектувальник, іхтіолог,   |               |
|лектор, палеограф, археограф, гід-перекладач,   |               |
|перекладач, інструктор з протипожежної          |               |
|профілактики та інші                            |               |
|    I категорії                                 |      8-9      |
|    II категорії                                |      7-8      |
|    III категорії                               |       7       |
|    без категорії                               |       6       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший лаборант, який має вищу освіту          |      4-6      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старші: майстер, контрольний майстер            |      6-8      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Майстер, контрольний майстер                    |      5-7      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Техніки всіх спеціальностей:                    |               |
|     I категорії                                |      7        |
|     II категорії                               |      6        |
|     без категорії                              |      5        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лаборант                                        |     4-5       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Завідувачі:                                     |     5-8       |
|архіву                                          |               |
|бюро перепусток                                 |               |
|каси, бюро (квиткового)                         |               |
|господарства                                    |               |
|гуртожитку                                      |               |
|машинописного бюро                              |               |
|експедиції                                      |               |
|зоосекції                                       |               |
|канцелярії                                      |               |
|камери схову                                    |               |
|копіювально-розмножувального бюро               |               |
|двору кінного                                   |               |
|костюмерної                                     |               |
|пральні                                         |               |
|пункту прокату                                  |               |
|фотолабораторії                                 |               |
|фільмотеки, фонотеки                            |               |
|центрального складу (складу)                    |               |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старші: товарознавець, касир, інспектор,        |     4-6       |
|        табельник, диспетчер                    |               |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стенографістка I категорії                      |     4-5       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший контролер квитків                       |      5        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Контролер квитків                               |      4        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Касир квитковий                                 |     4-5       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші фахівці та технічні службовці: архіваріус, |     4-5       |
|агент з постачання, диспетчер, друкарка,        |               |
|що працює з іноземним текстом, диктор,          |               |
|діловод, експедитор, інспектор, касир,          |               |
|комендант, обліковець, оператор                 |               |
|копіювальних та розмножувальних машин,          |               |
|паспортист, приймальник пункту прокату,         |               |
|секретар-стенографістка, секретар-друкарка,     |               |
|секретар, стенографістка II категорії,          |               |
|табельник, телеграфіст, товарознавець,          |               |
|фільмоперевіряльник, черговий у залі            |               |
|більярдному, черговий бюро перепусток,          |               |
|черговий залу ігрових автоматів,                |               |
|атракціонів і тирів, друкарка (I категорії,     |               |
|II категорії), маркшейдер та інші               |               |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління з питань
 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко
 
  Додаток 4
                                      до наказу Міністерства
                                      культури і туризму України
                                      18.10.2005  N 745
 
 
                              СХЕМА
                 тарифних розрядів посад керівних
              працівників, художнього і артистичного
             персоналу та фахівців цирків і циркових
                           організацій
 
 
------------------------------------------------------------------
|     Посади      |   Тарифні розряди в залежності від періоду   |
|                 |         роботи цирків протягом року          |
|                 |----------------------------------------------|
|                 | Національний цирк, | від 5 до 7  |   до 5    |
|                 |  цирки від 8 до 9  |   місяців   |  місяців  |
|                 |   місяців роботи   |   роботи    |  роботи   |
|                 |циркових програм на |  циркових   | циркових  |
|                 |   рік (Дирекція    | програм на  |програм на |
|                 |пересувних циркових |     рік     |рік (літні |
|                 |колективів України, |(стаціонарні |  цирки,   |
|                 |Українська дирекція |   цирки і   |  цирки-   |
|                 |    з підготовки    |  зооцирки)  |  шапіто)  |
|                 |циркових атракціонів|             |           |
|                 |     і номерів)     |             |           |
|-----------------+--------------------+-------------+-----------|
|        1        |         2          |      3      |     4     |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Керівні працівники                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний      |       12-13        |    11-12    |   10-12   |
|директор         |                    |             |           |
|(директор)       |                    |             |           |
|-----------------+--------------------+-------------+-----------|
|Комерційний      |       11-12        |    10-11    |     -     |
|директор         |                    |             |           |
|-----------------+--------------------+-------------+-----------|
|Директор-        |       11-12        |    10-11    |     -     |
|розпорядник      |                    |             |           |
|-----------------+--------------------+-------------+-----------|
|Головний інженер |       11-12        |    10-11    |     -     |
|-----------------+--------------------+-------------+-----------|
|Головний         |        9-10        |      9      |     9     |
|адміністратор    |                    |             |           |
|-----------------+--------------------+-------------+-----------|
|Начальники       |        9-10        |      9      |     9     |
|відділів (служб, |                    |             |           |
|цехів) з основних|                    |             |           |
|видів діяльності |                    |             |           |
|-----------------+--------------------+-------------+-----------|
|Начальники інших |        8-9         |     7-8     |    7-8    |
|відділів,        |                    |             |           |
|лабораторій,     |                    |             |           |
|дільниць, змін,  |                    |             |           |
|майстерень       |                    |             |           |
------------------------------------------------------------------
 
     Посадові оклади   директорів   творчих  колективів  у  складі
циркових  організацій  встановлюються  на  3  відсотки  менше  від
посадових окладів відповідних працівників.
 
------------------------------------------------------------------
|            1             |      2       |    3     |     4     |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Художній персонал                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівник художній         |    12-13     |    -     |     -     |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|Головні: режисер,         |    11-12     |  10-11   |     -     |
|диригент, балетмейстер,   |              |          |           |
|художник (для             |              |          |           |
|постановочних цирків і    |              |          |           |
|циркових організацій)     |              |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|Режисер-постановник       |    10-11     |    10    |     -     |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|Балетмейстер-постановник  |    10-11     |    10    |     -     |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|Художник-постановник      |    10-11     |    10    |     -     |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|Диригенти всіх категорій  |    11-12     |  10-11   |     -     |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|Завідувач                 |     8-10     |   7-9    |    7-8    |
|художньо-постановочної    |              |          |           |
|частини                   |              |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|Репетитор циркових номерів|      8       |    7     |     6     |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|Шапітмейстер              |      -       |    -     |     9     |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|Звукорежисер:             |     8-9      |   7-8    |     -     |
|вищої категорії           |              |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|I категорії               |     7-8      |   6-7    |     -     |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|II категорії              |      7       |    6     |     -     |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|Звукооператор             |     7-8      |   6-7    |     -     |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Артистичний персонал                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Клоуни, коміки циркові    |    10-12     |  10-12   |   10-12   |
|(артисти цирку жанру      |              |          |           |
|"килимні");               |              |          |           |
|артисти-канатоходці       |              |          |           |
|(артисти цирку жанру      |              |          |           |
|"еквілібр"); артисти на   |              |          |           |
|трапеції; повітряні       |              |          |           |
|гімнасти (артисти цирку   |              |          |           |
|жанру "повітряні          |              |          |           |
|гімнасти"):               |              |          |           |
|вищої категорії           |              |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|I категорії               |     9-11     |   9-11   |   9-11    |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|II категорії              |     8-10     |   8-10   |   8-10    |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|Акробати циркові (артисти |    10-12     |  10-12   |   10-12   |
|цирку                     |              |          |           |
|спортивно-акробатичного   |              |          |           |
|жанру): вищої категорії   |              |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|I категорії               |     9-11     |   9-11   |   9-11    |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|II категорії              |     8-10     |   8-10   |   8-10    |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|Артисти-дресирувальники   |    11-13     |  11-13   |   11-13   |
|хижих звірів,             |              |          |           |
|дресирувальники диких     |              |          |           |
|тварин, приборкувачі диких|              |          |           |
|тварин усіх видів:        |              |          |           |
|вищої категорії           |              |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|I категорії               |    10-12     |  10-12   |   10-12   |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|II категорії              |     9-11     |   9-11   |   9-11    |
------------------------------------------------------------------
 
     Посадові оклади директорів,  керівників  художніх,  головних:
режисерів,  диригентів,  балетмейстерів,  хормейстерів, художників
творчих колективів у складі циркових організацій встановлюються на
3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.
 
------------------------------------------------------------------
|             1             |       2       |    3    |    4     |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|Артисти-дресирувальники    |     10-12     |  10-12  |  10-12   |
|тварин усіх видів:         |               |         |          |
|вищої категорії            |               |         |          |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|I категорії                |     9-11      |  9-11   |   9-11   |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|II категорії               |     8-10      |  8-10   |   8-10   |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|Артисти цирку (кінного     |     10-12     |  10-12  |  10-12   |
|жанру): вищої категорії    |               |         |          |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|I категорії                |     9-11      |  9-11   |   9-11   |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|II категорії               |     8-10      |  8-10   |   8-10   |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|Гіпнотизер, ілюзіоніст,    |     9-11      |  9-11   |   9-11   |
|фокусник (артист цирку     |               |         |          |
|ілюзійного жанру); жонглер |               |         |          |
|(артист цирку жанру        |               |         |          |
|жонглювання); артист цирку |               |         |          |
|(музичного жанру); імітатор|               |         |          |
|(артист цирку розмовного   |               |         |          |
|жанру) та інші:            |               |         |          |
|вищої категорії            |               |         |          |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|I категорії                |     8-10      |  8-10   |   8-10   |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|II категорії               |      7-9      |   7-9   |   7-9    |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|Артист цирку (балетного    |     9-11      |  9-11   |   9-11   |
|жанру): вищої категорії    |               |         |          |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|I категорії                |     8-10      |  8-10   |   8-10   |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|II категорії               |      7-9      |   7-9   |   7-9    |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|Артисти оркестру (цирку):  |     8-10      |  8-10   |   8-10   |
|вищої категорії            |               |         |          |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|I категорії                |      7-9      |   7-9   |   7-9    |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|II категорії               |      6-8      |   6-8   |   6-8    |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|Інспектори манежу (що      |     8-10      |  8-10   |   8-10   |
|ведуть програму):          |               |         |          |
|вищої категорії            |               |         |          |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|I категорії                |      7-9      |   7-9   |   7-9    |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|II категорії               |      6-8      |   6-8   |   6-8    |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|Асистент циркового номера, |      6-7      |   6-7   |   6-7    |
|колективу (асистент у      |               |         |          |
|номерах із хижими звірами) |               |         |          |
|---------------------------+---------------+---------+----------|
|Асистент циркового номера, |      5-6      |   5-6   |   5-6    |
|колективу (асистент в інших|               |         |          |
|номерах)                   |               |         |          |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління з питань
 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко
 
 
                                       Додаток 5
                                       до наказу Міністерства
                                       культури і туризму України
                                       18.10.2005  N 745
 
 
                              СХЕМА
              тарифних розрядів професій робітників
              загальних для всіх бюджетних установ,
                 закладів та організацій культури
 
 
------------------------------------------------------------------
|               Найменування професій                |  Тарифні  |
|                                                    |  розряди  |
|----------------------------------------------------+-----------|
|                         1                          |     2     |
|----------------------------------------------------------------|
| Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні  |
|                             роботи                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Гардеробник, кастелянка, кур'єр, опалювач, підсобний|    1-2    |
|робітник, вантажник, натирач підлоги, робітник з    |           |
|благоустрою, сторож, прибиральник виробничих        |           |
|(службових) приміщень, територій, склопротиральник, |           |
|швейцар, двірник, дезінфектор, комірник, машиніст із|           |
|прання та ремонту одягу, прибиральник               |           |
|сміттєпроводів, черговий по гуртожитку, чистильник  |           |
|взуття, монтувальник сцени, возій та інші           |           |
|----------------------------------------------------------------|
|      2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи      |
|----------------------------------------------------------------|
|Апаратник хімічного чищення спецодягу, ліфтер,      |    1-3    |
|водії: електро - та автовізка,                      |           |
|транспортно-прибиральної машини і самохідних        |           |
|механізмів, єгер, копіювальник, контролер на        |           |
|контрольно-пропускному пункті, контролер технічного |           |
|стану автомототранспортних засобів, взуттьовик із   |           |
|ремонту взуття, палітурник, перукар, помічник       |           |
|вихователя, садівник, тракторист, швачка та інші    |           |
|----------------------------------------------------------------|
|   3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи   |
|----------------------------------------------------------------|
|Оператори: апаратів мікрофільмування та копіювання, |    2-5    |
|електронно-обчислювальних та обчислювальних машин,  |           |
|лісник, закрійник, фотограф, пожежник та інші       |           |
------------------------------------------------------------------
 
 
                              СХЕМА
               тарифних розрядів робітників, оплата
      яких провадиться залежно від кваліфікаційних розрядів
 
 
------------------------------------------------------------------
|     Найменування професій     |   Розряди за Єдиною тарифною   |
|                               |             сіткою             |
|                               |--------------------------------|
|                               |     Кваліфікаційні розряди     |
|                               |--------------------------------|
|                               | 1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 6 |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Слюсар, столяр, столяр-виробник| 2     2     2     3     4    5 |
|декорацій, електрик,           |                                |
|електромеханік з ремонту       |                                |
|електрообладнання,             |                                |
|налагоджувальник,              |                                |
|електромонтер, дозиметрист,    |                                |
|прохідник, кріпильник,         |                                |
|склографіст (ротаторник),      |                                |
|газозварник, муляр, тесляр,    |                                |
|штукатур, механік, маляр, маляр|                                |
|з оброблення декорацій,        |                                |
|реквізитор, електроосвітлювач, |                                |
|костюмер, гример-пастижер*,    |                                |
|макетник                       |                                |
|театрально-постановочних       |                                |
|макетів*, бутафор*, робітник з |                                |
|догляду за тваринами та інші   |                                |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
     *Бутафорам, зайнятим виготовленням особливо складних виробів,
5-го та 6-го розрядів, гримерам-пастижерам, зайнятим виготовленням
спеціальних перук і виконанням  портретних  та  особливо  складних
гримів, 5-го та 6-го розрядів, макетникам театрально-постановочних
макетів, зайнятим виготовленням особливо складних макетів, 5-го та
6-го розрядів установлюються 4-й - 5-й тарифні розряди.
 
 
         4. Робітники, які виконують висококваліфіковані
            (особливо складні та відповідальні) роботи
 
 
------------------------------------------------------------------
|            Найменування професій            | Тарифні розряди  |
|---------------------------------------------+------------------|
|                      1                      |        2         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Машиніст сцени:                              |       3-4        |
|     3-го розряду                            |       4-5        |
|     4-го розряду                            |       5-6        |
|     5-го розряду                            |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Кіномеханік:                                 |       5-6        |
|     I категорії                             |       4-5        |
|     II категорії                            |       3-4        |
|     III категорії                           |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Настроювач-регулювальник,                    |       3-8        |
|настроювач (музичних інструментів)           |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Робітники: з ремонту та налагодження         |       3-8        |
|електронного та іншого особливо складного    |                  |
|обладнання; з комплексного обслуговування й  |                  |
|ремонту будинків; з ремонту та налагодження  |                  |
|атракціонів                                  |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Піротехнік                                   |       3-6        |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління з питань
 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко
 
 
                                      Додаток 6
                                      до наказу Міністерства
                                      культури і туризму України
                                      18.10.2005  N 745
 
 
                              СХЕМА
                    тарифних розрядів професій
              працівників автомобільного транспорту
 
 
     1. Водії  автомобілів  (важкі  вантажні  автомобілі з великою
вантажопідйомністю та вантажні автомобілі)
 
------------------------------------------------------------------
|  Вантажо-  |       Тарифні розряди за групами автомобілів      |
|підйомність |---------------------------------------------------|
|  (тонн)    |  1-ша група  |    2-га група     |   3-тя група   |
|            |--------------+-------------------+----------------|
|            |   Бортові    | Спеціалізовані та | Автомобілі для |
|            |автомобілі та |    спеціальні     |   перевезень   |
|            | автомобілі - |    автомобілі:    |    цементу,    |
|            |   фургони    |    самоскиди,     |отрутохімікатів,|
|            |  загального  |     цистерни,     |     трупів,    |
|            | призначення  |  рефрижератори,   |   безводного   |
|            |              |  контейнеровози,  |аміаку, аміачної|
|            |              |     пожежні,      |води, гнилісного|
|            |              |   техдопомоги,    |     сміття,    |
|            |              | снігоприбиральні, |  асенізаційних |
|            |              |    поливальні,    |    вантажів    |
|            |              |    автокрани,     |                |
|            |              | автонавантажувачі |                |
|            |              | та інші сідельні  |                |
|            |              |тягачі з причепами |                |
|------------+--------------+-------------------+----------------|
|До 1,5      |      2       |        3          |       4        |
|Від 1,5 до 3|      2       |        3          |       4        |
|Від 3 до 5  |      3       |        4          |       5        |
|Від 5 до 7  |      3       |        4          |       5        |
|Понад 7     |      4       |        4          |       5        |
------------------------------------------------------------------
 
     2. Водії автомобілів (автомобілі /крім вантажних/ та фургони)
 
------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля|  Робочий  |          Тарифні розряди           |
|               |   об'єм   |------------------------------------|
|               |двигуна (у |    Загальні     |  При роботі на   |
|               |  літрах)  |                 |     легкових     |
|               |           |                 |  таксомоторах у  |
|               |           |                 |     містах з     |
|               |           |                 |   чисельністю    |
|               |           |                 |населення 500 тис.|
|               |           |                 |чоловік і більше, |
|               |           |                 |  на санітарних   |
|               |           |                 |автомобілях (крім |
|               |           |                 | швидкої медичної |
|               |           |                 |    допомоги)     |
|---------------+-----------+-----------------+------------------|
|Особливо малий |до 1,8     |       2         |        3         |
|і малий        |           |                 |                  |
|Середній       |від        |       3         |        4         |
|               |1,8 до 3,5 |                 |                  |
|Великий        |понад 3,5  |       4         |        5         |
------------------------------------------------------------------
 
     3. Водії автомобілів (автобусів)
 
------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля| Габаритна  |          Тарифні розряди          |
|               |  довжина   |-----------------------------------|
|               |  автобуса  |    Загальні     |  При роботі на  |
|               |  (метрів)  |                 |   міських та    |
|               |            |                 |  екскурсійних   |
|               |            |                 |  маршрутах із   |
|               |            |                 |   чисельністю   |
|               |            |                 |   населення     |
|               |            |                 |   чоловік і     |
|               |            |                 |   більше, на    |
|               |            |                 |   санітарних    |
|               |            |                 | автобусах (крім |
|               |            |                 |швидкої медичної |
|               |            |                 |    допомоги)    |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|Особливо малий |до 5        |       2         |        3        |
|Малий          |до 7,5      |       3         |        4        |
|Середній       |до 9,5      |       4         |        5        |
|Великий        |понад 9,5   |       5         |        5        |
------------------------------------------------------------------
 
     4. Водії мототранспортних засобів - 2-й тарифний розряд.
 
     5. Начальник  автотранспортного  підрозділу з рухомим складом
від 50 до 100 одиниць - 8-й тарифний розряд.
 
     6. Старший  механік  (механік),  який  здійснює   керівництво
автотранспортним підрозділом з рухомим складом:
     від 25 до 50 наявних автомобілів,
     шляхових машин                          - 5-й тарифний розряд
     від 15 до 25 наявних автомобілів,
     шляхових машин                         - 4-й тарифний розряд.
 
 Начальник управління з питань
 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко
 
 
                                       Додаток 7
                                       до наказу Міністерства
                                       культури і туризму України
                                       18.10.2005  N 745
 
 
                            ПОКАЗНИКИ
             для віднесення до груп за оплатою праці
                  керівних працівників бібліотек
              та централізованих бібліотечних систем
 
 
    1. До  першої  групи  за  оплатою  праці  керівних працівників
відносяться такі бібліотеки:
 
     1) Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Короленка;
     2) Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М.Горького;
     3) Державна історична бібліотека України;
     4) Державна бібліотека України для юнацтва.
 
     2. Інші бібліотеки незалежно  від  відомчого  підпорядкування
відносяться  до груп за оплатою праці керівних працівників залежно
від таких показників:
     а) універсальні наукові бібліотеки:
 
------------------------------------------------------------------
| Групи за оплатою |   Середньорічна    |Середньорічна кількість |
|      праці       |     кількість      |   видачі документів    |
|                  |    користувачів    |      (тис.прим.)       |
|                  |бібліотек (тис.чол.)|                        |
|------------------+--------------------+------------------------|
|I                 |понад 35            |понад 700               |
|II                |від 20 до 35        |від 420 до 700          |
------------------------------------------------------------------
 
     Універсальні бібліотеки,  обсяг  яких нижче передбаченого для
бібліотек другої групи,  відносяться до третьої групи  за  оплатою
праці керівників;
     б) централізовані бібліотечні системи та публічні бібліотеки:
 
------------------------------------------------------------------
| Групи за оплатою |   Середньорічна    |Середньорічна кількість |
|      праці       |     кількість      |   видачі документів    |
|                  |    користувачів    |      (тис.прим.)       |
|                  |бібліотек (тис.чол.)|                        |
|------------------+--------------------+------------------------|
|I                 |понад 75            |понад 1500              |
|II                |від 50 до 75        |від 1050 до 1500        |
|III               |від 25 до 50        |від 525 до 1050         |
|IV                |від 10 до 25        |від 210 до 525          |
------------------------------------------------------------------
 
     в) бібліотеки для дітей та для юнацтва:
 
------------------------------------------------------------------
| Групи за оплатою |   Середньорічна    |Середньорічна кількість |
|      праці       |     кількість      |   видачі документів    |
|                  |    користувачів    |      (тис.прим.)       |
|                  |бібліотек (тис.чол.)|                        |
|------------------+--------------------+------------------------|
|I                 |понад 25            |понад 500               |
|II                |від 15 до 25        |від 315 до 500          |
|III               |від 10 до 15        |від 200 до 315          |
|IV                |від 5 до 10         |від 105 до 210          |
------------------------------------------------------------------
 
     г) бібліотеки вищих  навчальних  закладів  III  і  IV  рівнів
акредитації:
 
------------------------------------------------------------------
| Групи за оплатою |   Середньорічна    |Середньорічна кількість |
|      праці       |     кількість      |   видачі документів    |
|                  |    користувачів    |      (тис.прим.)       |
|                  |бібліотек (тис.чол.)|                        |
|------------------+--------------------+------------------------|
|I                 |понад 40            |понад 1000              |
|II                |від 10 до 40        |від 600 до 1000         |
|III               |від 5 до 10         |від 300 до 600          |
|IV                |від 3 до 5          |від 180 до 300          |
------------------------------------------------------------------
 
     Бібліотеки вищих   навчальних   закладів,  що  є  методичними
центрами, згідно з рішенням вищого органу управління, підвищуються
на одну групу;
     ґ)  бібліотеки  вищих  навчальних  закладів  I  і  II  рівнів
акредитації:
 
------------------------------------------------------------------
| Групи за оплатою |   Середньорічна    |Середньорічна кількість |
|      праці       |     кількість      |   видачі документів    |
|                  |    користувачів    |      (тис.прим.)       |
|                  |бібліотек (тис.чол.)|                        |
|------------------+--------------------+------------------------|
|III               |понад 4             |понад 150               |
|IV                |від 3 до 4          |від 50 до 150           |
------------------------------------------------------------------
 
     д) науково-технічні   бібліотеки,  галузеві  науково-технічні
бібліотеки міністерств та  інших  центральних  органів  виконавчої
влади,    науково-технічні    бібліотеки    міжгалузевих   центрів
науково-технічної інформації:
 
------------------------------------------------------------------
| Групи за оплатою |   Середньорічна    |Середньорічна кількість |
|      праці       |     кількість      |   видачі документів    |
|                  |    користувачів    |      (тис.прим.)       |
|                  |бібліотек (тис.чол.)|                        |
|------------------+--------------------+------------------------|
|I                 |понад 2000          |понад 700               |
|II                |від 1500 до 2000    |від 500 до 700          |
|III               |від 1200 до 1500    |від 300 до 500          |
------------------------------------------------------------------
 
     е)  спеціальні  галузеві  наукові  бібліотеки (крім бібліотек
вищих навчальних закладів):
 
------------------------------------------------------------------
| Групи за оплатою |   Середньорічна    |Середньорічна кількість |
|      праці       |     кількість      |   видачі документів    |
|                  |    користувачів    |      (тис.прим.)       |
|                  |бібліотек (тис.чол.)|                        |
|------------------+--------------------+------------------------|
|I                 |понад 10            |понад 200               |
|II                |від 5 до 10         |від 100 до 200          |
|III               |від 2 до 5          |від 60 до 100           |
------------------------------------------------------------------
 
     є)  наукові,  науково-технічні, спеціальні бібліотеки установ
системи Національної академії наук України, музеїв і театрів:
 
------------------------------------------------------------------
|Групи за оплатою праці|   Середньорічна кількість користувачів  |
|                      |            бібліотек (чол.)             |
|----------------------+-----------------------------------------|
|III                   |понад 500                                |
|IV                    |від 300 до 500                           |
------------------------------------------------------------------
 
     ж)  науково-технічні,  технічні та інші спеціальні бібліотеки
підприємств,  проектних  і  конструкторських  організацій та інших
підприємств, організацій та установ:
 
------------------------------------------------------------------
| Групи за оплатою |Середньорічна кількість|   Середньорічна     |
|      праці       |користувачів бібліотек |  кількість видачі   |
|                  |      (тис.чол.)       |     документів      |
|                  |                       |    (тис.прим.)      |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|I                 |понад 35               |понад 700            |
|II                |від 20 до 35           |від 400 до 700       |
|III               |від 7 до 20            |від 140 до 400       |
|IV                |від 2 до 7             |від 50 до 140        |
------------------------------------------------------------------
 
     3. Книжкова палата України відноситься  до  груп  за  оплатою
праці  керівних  працівників  у  залежності від величини архівного
фонду:
 
------------------------------------------------------------------
|Групи за оплатою праці|        Архівний фонд (млн.прим.)        |
|----------------------+-----------------------------------------|
|I                     |понад 7,5                                |
|II                    |від 2,5 до 7,5                           |
|III                   |від 1 до 2,5                             |
|IV                    |від 0,3 до 1                             |
------------------------------------------------------------------
 
     Віднесення бібліотек,  централізованих бібліотечних систем до
груп  за  оплатою  праці  керівних   працівників   (підтвердження,
підвищення  або пониження групи) провадиться щорічно вищим органом
управління,   у   безпосередньому   підпорядкуванні   якого   вони
перебувають.
     Рішення про   віднесення  бібліотек  навчальних  закладів  до
відповідної  групи  за  оплатою  праці  приймає   його   керівник.
Середньорічна  кількість  користувачів  бібліотек  і середньорічна
кількість  видачі  документів  у  бібліотеках  та  централізованих
бібліотечних системах визначаються,  виходячи з числа користувачів
і видачі документів за звітністю в середньому за останні три роки.
     Кількість обслужених     підприємств      та      організацій
розраховується  як  середня  величина  від кількості,  що фактично
визначилась за останні три роки.
     Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи відносяться до
відповідної  групи  за  оплатою  праці  за  умови  виконання  всіх
показників, передбачених для цієї групи.
     При віднесенні до груп за оплатою праці керівних  працівників
середньорічна  кількість  користувачів  бібліотек  і середньорічна
кількість видачі  документів  можуть  ураховуватися  з  підвищеним
коефіцієнтом 2,0:
     у режимних бібліотеках та бібліотеках для сліпих;
     у бібліотеках  вищих  навчальних  закладів  із заочною формою
навчання (за показником видачі документів).
     При віднесенні централізованих бібліотечних систем до груп за
оплатою   праці   враховуються   загальна  кількість  користувачів
бібліотек і кількість видачі документів за системою  (бібліотекою)
у цілому, включаючи показники філіалів.
     Вищі органи    управління    можуть   переводити   підвідомчі
бібліотеки, централізовані   бібліотечні   системи,  віднесені  до
II-IV груп за оплатою праці керівних працівників,  при  досягненні
високих   показників  за  основними  напрямками  роботи,  а  також
здійсненні методичного керівництва на одну групу вище порівняно  з
установленою  за  показниками  без виділення на цю мету додаткових
асигнувань на їх утримання.
     При погіршенні роботи бібліотек, централізованих бібліотечних
систем група за оплатою праці може знижуватись на одиницю.
 
     4. Бібліотеки,  яким надано статус національних,  належать до
першої  групи  за оплатою праці керівних працівників.  На керівних
працівників  бібліотек,  яким  надано   статус   національних   та
встановлено окремі умови оплати праці,  порядок віднесення до груп
за оплатою праці не поширюється.
 
 Начальник управління з питань
 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко
 
 
                                      Додаток 8
                                      до наказу Міністерства
                                      культури і туризму України
                                      18.10.2005  N 745
 
 
                            ПОКАЗНИКИ
                  та порядок віднесення до груп
              за оплатою праці керівних працівників
                музеїв, панорам, виставок та інших
                     закладів музейного типу
 
 
     1. Музеї   та  інші  заклади  музейного  типу  незалежно  від
відомчої приналежності належать до груп за оплатою праці  керівних
працівників за такими показниками:
 
------------------------------------------------------------------
|  Групи за оплатою   |      Кількість      |Кількість експонатів|
|        праці        | відвідувачів на рік |  основного фонду   |
|                     |     (тис.чол.)      |     (тис.од.)      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|    Історичні та     |                     |                    |
|  краєзнавчі музеї   |                     |                    |
|I                    |понад 200            |понад 150           |
|II                   |від 75 до 200        |від 75 до 150       |
|III                  |від 50 до 75         |від 30 до 75        |
|IV                   |від 15 до 50         |від 10 до 30        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Художні, образотворчі|                     |                    |
|   та інших видів    |                     |                    |
|      мистецтв       |                     |                    |
|I                    |понад 150            |понад 15            |
|II                   |від 75 до 150        |від 7,5 до 15       |
|III                  |від 25 до 75         |від 2 до 7,5        |
|IV                   |від 10 до 25         |від 1 до 2          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| Літературні, музеї  |                     |                    |
|  інших профілів та  |                     |                    |
|    інші заклади     |                     |                    |
|   музейного типу    |                     |                    |
|I                    |понад 75             |понад 15            |
|II                   |від 40 до 75         |від 10 до 15        |
|III                  |від 15 до 40         |від 5 до 10         |
|IV                   |від 5 до 15          |від 2 до 5          |
------------------------------------------------------------------
 
     При  віднесенні  музею,  що  має  філіали, до груп за оплатою
праці  враховується  загальна  кількість відвідувачів та кількість
експонатів у цілому, включаючи показники філіалів.
     Державні,  республіканські  (Автономна  Республіка  Крим)  та
обласні  історичні,  краєзнавчі, художні, літературні музеї, які є
науково-методичними   центрами  для  музеїв  у  масштабі  України,
Автономної  Республіки  Крим,  області,  обсяг  роботи  яких нижче
передбаченого  для  відповідних  музеїв  другої групи, належать до
другої групи за оплатою праці керівних працівників. Районні музеї,
обсяг  роботи  яких  нижче  передбаченого  для  відповідних музеїв
четвертої  групи,  належать  до  четвертої  групи за оплатою праці
керівних працівників.
 
     2. Панорами та виставки належать до  груп  за  оплатою  праці
керівних  працівників  в  залежності від їх відвідування на рік за
такими показниками:
 
------------------------------------------------------------------
|   Групи за оплатою праці   |   Кількість відвідувачів на рік   |
|                            |            (тис.чол.)             |
|----------------------------+-----------------------------------|
|II                          |понад 500                          |
|III                         |від 300 до 500                     |
|IV                          |від 100 до 300                     |
------------------------------------------------------------------
 
     3. Групи   за  оплатою  праці  керівних  працівників  музеїв,
панорам,  виставок та інших закладів музейного типу встановлюються
не   частіше  одного  разу  на  рік,  виходячи  із  середньорічних
показників їх роботи,  обчислених за останні 3 роки.  Новостворені
музеї,  панорами, виставки та інші заклади музейного типу належать
до груп за оплатою праці керівних  працівників  у  залежності  від
обсягів робіт, визначених за плановими показниками з розрахунку на
рік.
 
     4. Віднесення музеїв,  панорам,  виставок та  інших  закладів
музейного  типу  до  груп  за  оплатою  праці керівних працівників
(підтвердження,  підвищення або пониження групи) проводиться вищим
органом  управління,  у безпосередньому підпорядкуванні якого вони
перебувають.
 
     5. Музеї  та  заклади  музейного  типу,  яким  надано  статус
національних,  належать  до першої групи за оплатою праці керівних
працівників.  На керівних працівників музеїв і закладів  музейного
типу,  яким надано статус національних та встановлено окремі умови
оплати праці,  порядок віднесення до  груп  за  оплатою  праці  не
поширюється.
 
 Начальник управління з питань
 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко
 
 
                                      Додаток 9
                                      до наказу Міністерства
                                      культури і туризму України
                                      18.10.2005  N 745
 
 
                            ПОКАЗНИКИ
                для віднесення до груп за оплатою
                праці керівних працівників клубних
             закладів, парків культури і відпочинку,
              центрів культури і дозвілля, зоопарків
 
 
     Для віднесення клубних закладів, центрів культури і дозвілля,
парків культури і відпочинку,  зоопарків незалежно  від  відомчого
підпорядкування,  до  груп за оплатою праці керівних працівників у
залежності від  обсягу  та  складності  культурно-виховної  роботи
встановлюються такі показники:
     1) для клубних закладів, центрів культури та дозвілля:
 
------------------------------------------------------------------
|   Показники   |             Групи за оплатою праці             |
|               |------------------------------------------------|
|               |     I      |     II     |    III    |    IV    |
|---------------+------------------------------------------------|
|Кількість      |Показники кількості постійно діючих протягом    |
|постійно діючих|року клубних угрупувань та кількості дозвіллєвих|
|протягом року  |об'єктів установлюються для вказаних закладів   |
|клубних        |рішенням відповідного органу управління за      |
|угрупувань     |кожною з чотирьох груп закладів окремо          |
|               |                                                |
|Кількість      |                                                |
|об'єктів       |                                                |
|дозвілля       |                                                |
------------------------------------------------------------------
 
     2) для парків культури та відпочинку:
 
------------------------------------------------------------------
|   Показники   |             Групи за оплатою праці             |
|               |------------------------------------------------|
|               |     I      |     II     |    III    |    IV    |
|---------------+------------------------------------------------|
|Кількість      |Показники кількості дозвіллєвих об'єктів        |
|об'єктів       |установлюються для вказаних закладів рішенням   |
|дозвілля       |відповідного органу управління за кожною з      |
|               |чотирьох груп закладів окремо                   |
------------------------------------------------------------------
 
     3) для зоопарків:
 
------------------------------------------------------------------
|   Показники   |             Групи за оплатою праці             |
|               |------------------------------------------------|
|               |       I       |      II       |      III       |
|---------------+---------------+---------------+----------------|
|Кількість видів|    60-100     |     30-60     |     до 30      |
|зооколекцій    |               |               |                |
------------------------------------------------------------------
 
     Додаткові умови:
     для  II  групи  -  збір та систематизація наукової інформації
щодо   біології   тварин,  постійне  проведення  науково-освітньої
роботи, організація роботи постійно діючих клубних угруповань;
     для  III  групи - збір наукової інформації та фіксування її в
журналах  або  картотеках,  постійне  проведення науково-освітньої
роботи.
     Зоологічні парки  загальнодержавного  значення  належать   до
I групи за оплатою праці керівних працівників.
 
     1. До клубних угруповань належать: любительські об'єднання та
клуби  за  інтересами,  гуртки  та  колективи  народної творчості,
прикладних  знань  та  навичок, домоводства та інші гуртки, курси,
школи, студії тощо; спортивні секції, оздоровчі групи, школи тощо;
народні університети або їх факультети, інші подібні угруповання.
 
     2. До об'єктів дозвілля належать: філіали закладів та установ
культури  на  базі актових залів навчальних закладів, підприємств,
установ,  закладів  та  організацій,  гуртожитків,  інші  філіали;
кіноустановки,   кінотеатри,  відеотеки,  відеосалони,  відеозали,
відеокімнати,  спортивні  зали та майданчики, приміщення для малих
спортивних   форм,   атракціони,   гральні  автомати,  танцювальні
(дискотечні)  зали  та  майданчики,  кафе, бари та буфети, бази та
пункти  прокату,  приклубні парки та сади, майстерні для технічної
творчості,   музичні   та   літературні   вітальні,   кімнати  для
відпочинку, ігротеки, дитячі кімнати, читальні зали та бібліотеки,
приміщення  для  обрядів  та  ритуалів, зелені та естрадні театри,
павільйони,  стадіони, катки та інші аналогічні об'єкти, розміщені
як в основному приміщенні закладу культури, так і в його філіалах.
 
     3. Віднесення клубних закладів, центрів культури та дозвілля,
парків  культури і відпочинку, центрів дозвілля, зоопарків до груп
за  оплатою  праці керівних працівників (підтвердження, підвищення
або пониження групи) провадиться щорічно за результатами роботи за
минулий рік відповідно до статистичної та фінансової звітності:
     -  Міністерством  культури  і  туризму  України, управліннями
обласних   державних   адміністрацій,   міськими   управліннями  і
районними  відділами  культури  -  закладів,  що  перебувають в їх
підпорядкуванні;
     -  іншими  органами  виконавчої влади - підприємств, установ,
організацій  та  закладів,  у  підпорядкуванні або на балансі яких
вони перебувають.
 
     4. Указані клубні заклади належать до  відповідної  групи  за
оплатою праці за умови виконання всіх показників, передбачених для
цієї групи даного типу клубного закладу.
 
     5. Новостворені клубні заклади,  центри культури та дозвілля,
парки культури і відпочинку, центри дозвілля, зоопарки належать до
груп за оплатою праці в залежності від обсягів роботи,  визначеної
за плановими показниками з розрахунку на рік.
 
     6.  Аналогічний  порядок віднесення вказаних закладів до груп
за  оплатою  праці  керівних  працівників  може  бути застосований
творчими спілками та іншими громадськими організаціями.
 
 Начальник управління з питань
 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко
 
 
                                      Додаток 10
                                      до наказу Міністерства
                                      культури і туризму України
                                      18.10.2005  N 745
 
 
                            ПОКАЗНИКИ
                для віднесення науково-методичних
               (організаційно-методичних) центрів,
                    центрів народної творчості
                  та культурно-освітньої роботи,
              центрів (будинків) народної творчості
                до груп за оплатою праці керівних
                           працівників
 
 
     1. Районні             (міські)             науково-методичні
(організаційно-методичні)  центри,  центри  народної  творчості та
культурно-освітньої роботи,  центри (будинки)  народної  творчості
відносяться  до  груп  за  оплатою  праці  керівних працівників за
такими показниками:
 
------------------------------------------------------------------
|       Показники       |         Групи за оплатою праці         |
|                       |----------------------------------------|
|                       |         II         |        III        |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|Кількість клубних      |      понад 70      |       до 70       |
|закладів, центрів      |                    |                   |
|дозвілля, парків       |                    |                   |
|культури і відпочинку  |                    |                   |
|та інших закладів      |                    |                   |
|клубного типу          |                    |                   |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|Кількість діючих       |     понад 150      |      до 150       |
|протягом року клубних  |                    |                   |
|угрупувань             |                    |                   |
------------------------------------------------------------------
 
     До  клубних  угруповань  належать  любительські об'єднання та
клуби  за  інтересами,  гуртки,  колективи  художньої та технічної
творчості,   гуртки   та   курси   прикладних  знань  та  навичок,
домоведення,  спортивні  та  інші секції, оздоровчі групи, студії,
школи,  лабораторії,  народні  університети та їх факультети, інші
аналогічні угруповання.
 
     2. Обласні     науково-методичні    (організаційно-методичні)
центри,  центри народної творчості та  культурно-освітньої  роботи
належать до I групи за оплатою праці керівних працівників.
 
     3. Віднесення  науково-методичних  (організаційно-методичних)
центрів,  центрів народної творчості та культурно-освітньої роботи
до відповідної групи за оплатою праці провадиться щорічно органами
управління, у підпорядкуванні яких вони перебувають.
 
     4. Групи за оплатою праці керівних працівників закладів,  які
розташовані  в  районах,  що  зазнали  радіоактивного забруднення,
зберігаються незалежно від зниження показників роботи цих закладів
у зв'язку із зменшенням кількості населення.
 
 Начальник управління з питань
 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко
 
 
                                       Додаток 11
                                       до наказу Міністерства
                                       культури і туризму України
                                       18.10.2005  N 745
 
 
                            ПОКАЗНИКИ
                для віднесення до груп за оплатою
                    праці керівних працівників
                      театрально-концертних
                    і спортивно-видовищних кас
 
 
     Для віднесення  театрально-концертних  і спортивно-видовищних
кас до груп за оплатою праці керівних  працівників  установлюються
такі показники:
 
------------------------------------------------------------------
|   Показники    |            Групи за оплатою праці             |
|                |-----------------------------------------------|
|                |       I        |      II       |     III      |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Обсяги          |Показники обсягу реалізації квитків та         |
|реалізації      |рекламної продукції встановлюються для вказаних|
|квитків та      |кас рішенням відповідного органу управління за |
|рекламної       |кожною з трьох груп окремо                     |
|продукції       |                                               |
|(тис.од.)       |                                               |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління з питань
 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко